Koliko je vredna nepremičnina

Zahteve institucionalnih investitorjev po pošteni in natančni vrednosti nepremičnin so čedalje večje, saj se sicer zelo težko odločajo za naložbe v nepremičnine. Bliža se tudi čas, ko bodo podjetja pripravila računovodske izkaze za leto 2016.

Računovodski standardi določajo, da se podjetje lahko odloči v svojih poslovnih knjigah pripoznati in voditi sredstva po tako imenovanem modelu nabavne vrednosti ali po modelu poštene vrednosti.
  • Pri nepremičnini, ki je osnovno sredstvo, sicer ni pomembno le, koliko je vredna na trgu (kolikšna je njena poštena vrednost), temveč tudi, kolikšna je njena vrednost pri uporabi. Če je ta višja od ocene poštene (tržne) vrednosti, nepremičnine ni treba slabiti. Zelo poenostavljeno to pomeni, da se oceni, koliko bo prejemkov in izdatkov od uporabe sredstva ter njegove končne odtujitve.
  • Za primer vzemimo družbo, ki ima v registru osnovnih sredstev nepremičnino, ki jo skupaj z drugimi sredstvi uporablja za proizvodnjo plastične embalaže. Družba se odloči, da je njena najmanjša denar ustvarjajoča enota kar celotno podjetje, in glede na minulo leto oceni, da ne pričakuje zmanjšanja prihodkov in tudi ne prejemkov iz končne odtujitve (je ne namerava kmalu prodati), pravzaprav sploh ne izpolnjuje meril po slovenskih računovodskih standardih, da bi to nepremičnino lahko slabili. Če družba ne namerava prodati nepremičnine, torej ne bo strogo gledala le tržne vrednosti te nepremičnine, temveč tudi, kolikšen je denarni tok pri njeni uporabi.
  • Pri naložbenih nepremičninah (nepremičnina, ki se daje v poslovni najem), ki se vrednotijo po modelu poštene vrednosti, pa se mora upoštevati le poštena vrednost tega sredstva. Poštena vrednost je cena, ki bi bila prejeta za prodajo sredstva ali plačana za prenos obveznosti v urejenem poslu med tržnimi udeleženci na dan merjenja.
Ocenjevanje vrednosti je precej "mehka znanost", zato so odločitve za nepremičninske naložbe zahtevne. foto: blogPROSTOR.si