Ena večjih sprememb Ljubljane


Gospodarsko razstavišče v Ljubljani in bližnjo okolico čaka povsem nova podoba. Samo razstavišče bo dobilo nove kongresne prostore, v njegovi bližini pa bi gradili tudi tri nove 16-nadstropne stolpnice, dogradili Plečnikovo Baragovo semenišče (Festivalno dvorano) in zgradili garažne hiše.

Če k temu dodamo potniški center Emonika in še en 20-nadstropni hotel, ki se je že začel graditi nasproti Intercontinentala, potem bo to ena večjih sprememb mesta v zadnjih desetletjih.
Katera so glavna izhodišča za pripravo OPPN glede predvidenih posegov in oblikovanja stavbnih mas iz elaborata Zasnova zazidave Dunajska – Linhartova – Železna – Vilharjeva, ki jih je pripravil podžupan Ljubljane profesor Janez Koželj (LUZ, julij 2018).

V stolpnicah tudi stanovanja

Umestitev visokih stavb v pas ob Dunajski cesti (dvojček stolpnic ob križišču Dunajske in Linhartove in stolpnica ob križišču Dunajske in Vilharjeve ceste). Predvidena višina stolpnic je do 62 m (kot stolpnica Petrol), etažnost je 5K+P+16, višina parternega dela je do 6 m. V njih bodo lahko mešane servisne dejavnosti in stanovanja.

Multifunkcijska dvorana

Gradnja nove hale na območju Gospodarskega razstavišča med halama B in C, predvidena etažnost je P+1, višina je do 14,7 m (P) oziroma do 21,4 m (P+1). Objekt naj bo zasnovan multifunkcijsko za izvajanje sejemske in kongresne dejavnosti ter dogodkov (koncerti, seminarji, razstave, predavanja...). Dvorana naj bo čim bolj transparentna. V pritličju naj se načrtuje razstavno dvorano, v 1. nadstropju pa kongresni del. V kleti se uredi parkirna mesta in servisne prostore. Obstoječe hale se ohranijo.

Gledališka dvorana

Dozidava Baragovega semenišča z gledališko dvorano in prostori namenjeni kulturnim dejavnostim kot dopolnitev obstoječih programov v stavbi. Višina prizidanega dela objekta se prilagodi obstoječemu objektu (krožni del je visok 19 m, etažnost je P+3, dvorana je nižja, višina je prilagojena tehničnim zahtevam za dvorano).

Poslovni prostori

Gradnja večnamenskega objekta severno od Baragovega semenišča, največja dopustna višina je enaka višini Baragovega semenišča, to je 19 m, etažnost je do P+3. V njem naj bi bila zlasti vsa poslovna dejavnost, javne in upravne storitve, zdravstvena dejavnost in storitve, športna, izobraževalna dejavnost, raziskovalno razvojna dejavnost, trgovska in gostinska dejavnost, poleg tega pa tudi možnost večnamenske dvorane za kongrese, prireditve, sejme.

Dozidava vile

Dozidava oziroma razširitev Neubergerjeve vile s prizidkom na severni strani, višina je do 6 m, etažnost je P+1.

Podzemna garaža

Vsi novi objekti so podkleteni, tudi nova hala na območju Gospodarskega razstavišča. Dodatna podzemna garaža je predvidena na območju parka ob Navju.

Kaj se bo porušilo

Predvidena je rušitev objektov na območju parka (Stara pošta, skladišče, poslovni objekt).

Dodatni park

Dopolnitev/ureditev Severnega mestnega parka z Navjem in dodatnega manjšega parka ob Linhartovi cesti.

Nova cesta

Umestitev nove lokalne ceste od Linhartove do Vilharjeve ceste.

Povezane podzemne garaže

Ureditev mirujočega prometa z več medsebojno povezanimi podzemnimi garažami. Garaže imajo lahko več kletnih etaž (predvidoma tri ali štiri, lahko tudi pet), prilagojeno potrebnemu številu parkirnih mest.


Zasnova zazidave prof. Janeza Koželja in podlaga za pripravo OPPN Gospodarskega razstavišča in OPPN Baragovega semenišča.
Preberite tudi:

Razprava na forumu Skyscrapercity.com
Podcenjene nepremičnine na začetku Dunajske ceste
Lokacija okoli bežigrajskega stadiona postaja vse bolj zanimiva